CHOCALI CHOCOLATES

Photos were taken on my own trip to the beaches of California.